طراحی فاز 1 و 2
ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی
اجراء پروژه های ساختمانی
طراحی داخلی و دکوراسیون
ارائه برگه های تعهد مهندسی