طراحی فاز 1 و 2

ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی

اجراء پروژه های ساختمانی

طراحی داخلی و دکوراسیون

ارائه برگه های تعهد مهندسی