درباره بلند مرتبه پیمان

About Boland Martabe Payman

شرکت مهندسین مشاور بلند مرتبه پیمان از سال 1374 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات مشاور آغاز و هم اکنون با بهره گیری از توان فنی و تجربی بالا امکان ارائه کلیه خدمات مشاور ، اعم از طراحی معماری، سازه و تأسیسات و همچنین خدمات نظارت مقیم و عالیه را دارا می باشد.

The company "Boland Martabe Payman Consulting Engineers" has been active since 1995 in the field of providing consulting services. Currently, with the utilization of high technical and experiential capabilities, they are able to offer a comprehensive range of consulting services, including architectural design, structural engineering, installations, as well as on-site and top-level supervision services.

زمینه های فعالیت شرکت

Fields of activity of the company

1 - مطالعات و ارائه گزارشات فنی و توجیهی پروژه های ساختمانی

2 - طراحی شهری و تهیه نقشه های شهرسازی و مجتمع های مسکونی و صنعتی

3 - طراحی و تهیه نقشه های معماری سازه و سیویل و تاسیسات خدمات مشاور با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی اداری تجاری آموزشی و صنعتی

4 - ارائه خدمات مشاور فاز 3 شامل خدمات نظارت عالیه و د ستگاه نظارت مقیم کارگاهی و تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه و مهندسی مالی پروژه

5 - ارائه خدمات طراحی و دکوراسیون داخلی

1 - Conducting technical and feasibility studies for construction projects and providing reports.

2 - Urban planning and preparing urban and residential and industrial complex maps.

3 - Architectural design and preparation of structural, civil, and services maps for various purposes, including residential, administrative, commercial, educational, and industrial.

4 - Providing Phase 3 consulting services, including top-level supervision, on-site monitoring, schedule planning, and project financial engineering.

5 - Providing interior design and decoration services.

دیدگاهها

opinions

 • اعتقاد به تعاون و مشاركت متخصصین به منظور بالابردن توانایی های فنی و كیفیت خدمات
 • اعتقاد به امانت و تعهد حرفه ای – اخلاقی
 • اعتقاد به آگاهی كارفرما
 • اعتقاد به همكاری مستمر با كارفرما به جهت دریافت و منظور نمودن نیازها و امكانات علمی كارفرما و در نتیجه تضمین امر بهره برداری
 • اعتقاد به پیش بینی و رعیت بود جه معقول طرح در چهارچوب بودجه های مصوب
 • اعتقاد به هماهنگی برنامه ریزیها و طرح ، در چهارچوب برنامه‌ریزیها و خط مشی های جمهوری اسلامی
 • Belief in cooperation and participation of specialists to enhance technical capabilities and service quality.
 • Belief in professionalism, trustworthiness, and ethical commitment.
 • Belief in client awareness.
 • Belief in continuous collaboration with clients to understand and fulfill their scientific needs and, consequently, ensure the efficient operation.
 • Belief in foreseeing and adhering to a reasonable project framework within approved budgets.
 • Belief in coordinating plans and projects within the framework of national planning and policies of the Islamic Republic.

هیأت موسسین

Board of Founders

شرکت بلند مرتبه پیمان در سال 1374 با مشارکت آقایان کامران رحیمی و حسین رستگار نژاد بعد از تجربه سالها همکاری در زمینه طراحی و ساخت و ساز در شرکت‌های مختلف تاسیس گردید بخشی از فعالیت های موسسین شرکت به شرح ذیل می‌باشد.


The company "Boland Martabe Peyman" was founded in 1995 with the collaboration of Mr. Kamran Rahimi and Mr. Hossein Rastegarnejad after years of experience working in the field of design and construction in various companies. Some of the activities of the founders of the company are as follows.

عکس شخص

کامران رحیمی

Kamran Rahimi

تحصیلات Education

کارشناسی عمران

Bachelor's in Civil Engineering

سوابق شغلی Experience

بلند مرتبه کامران (رئیس هیأت مدیره)

Boland Martabe Kamran (Chairman of the Board of Directors)

ایده گستر (نایب رئیس هیأت مدیره)

Idea Gostar (Vice Chairman of the Board of Directors)

بارکاو سازه معماری (عضو هیأت مدیره)

Barkav Sazeh Meamari (Board Member)

صبح تهران نوید (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)

Sobh Tehran Navid (CEO and Chairman of the Board)

توسعه عمران و ساختمان اسپاد (سهامدار)

Spad Civil Development and Construction (Shareholder)

ساحل آفتاب هرمزگان (سهامدار)

Sahel Aftab Hormozgan (Shareholder)

ساحل آفتاب انزلی (رئیس هیأت مدیره و سهامدار)

Sahel Aftab Anzali (Chairman of the Board and Shareholder)

پترو اسپاد خاورمیانه (سهامدار)

Petro Spad Khavarmiyane (Shareholder)

بلند مرتبه پارمیس (سهامدار)

Boland Martabe Parmis (Shareholder)

عکس

حسین رستگار نژاد

Hossein Rastegar Nejhad

تحصیلات Education

کارشناسی عمران

Bachelor's in Civil Engineering

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

Master's in Urban Planning

دکتری شهرسازی

Ph.D. in Urbanism

سوابق شغلی Experience

بلند مرتبه کامران (عضو هیأت مدیره)

Boland Martabe Kamran (Board Member)

ایده گستر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)

Idea Gostar (CEO and Chairman of the Board)

بلند مرتبه پارمیس (رئیس هیأت مدیره)

Boland Martabe Parmis (Chairman of the Board)